Magisterské studium

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEHO PLNĚNÍ

Název oboru: Fotografie (N0211A310010)
 

Charakteristika oboru 

Magisterské studium oboru fotografie je zaměřeno na tvůrčí a intelektuální rozvoj studenta, na prohloubení jeho znalostí a talentu s ohledem na jeho individuální zaměření a schopnosti. Jeho součástí je ovládnutí technik analogové a digitální fotografie a oborů s ní bezprostředně souvisejících na vysoké současné úrovni. Magisterské studium klade důraz na intenzivní, hlubokou a soustředěnou práci na vlastním vzdělávání v úzké součinnosti s pedagogy a vede studenty k schopnosti reflexe v oblasti tvůrčí i teoretické.

Časový harmonogram přijímacího řízení 

 • 3. 6. 202415. 8. 2024 – otevření přihlášky
 • 15. 8. 2024 – nejzazší termín odeslání přihlášky
 • 29. 8. 2024 – nejzazší termín odeslání Projektu
 • 5. 9. 2024 – první kolo
 • 5. 9. a 6. 9. 2024 – druhé kolo   A) POPIS POVINNÝCH PRACÍZPŮSOB JEJICH ODEVZDÁNÍ
  Projekt magisterského studia, který obsahuje:
  – název projektu
  – popis projektu
  – zvolená média, rozsah a zdůvodnění volby
  – obrazovou přílohu (skici, inspirační zdroje, vizualizaci)
  – motivaci a důvody pro studium na KF FAMU
  – preferenci jednoho z 5‑ti ateliérů katedry fotografie – viz www.photography.famu.cz
  Projekt magisterského studia uchazeč/​ka nejpozději 29. srpna 2024 zašle elektronicky na e-
  mailovou adresu: @email
  Ostatní práce se předkládají až při přijímacím řízení, které se koná 5. a 6. září 2024.
  Předložené povinné práce se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou.
  Uchazeč si talentové práce může vyzvednout osobně na příslušné katedře nejpozději do
  jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.
  Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč
  potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč nesplnil
  podmínku pro přijetí do studia.

  B) PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (FORMARÁMCOVÝ OBSAH)
  Přijímací řízení je dvoukolové.
  V prvním kole posoudí komise předložené domácí práce bez přítomnosti uchazeče.
  Druhé kolo se skládá z těchto částí:
  ● Explikace domácích prací
  ● Koncepční úkol
  ● Explikace magisterského projektu
  ● Kulturní a historický přehled
  ● Foto v ateliéru

  První kolo přijímací zkoušky začíná 5. 9. 2024 v 9:00 hod. registrací uchazečů a uchazeček
  na katedře fotografie (1. patro, FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1) a končí 5. 9. v
  13:00 hod. vyhlášením výsledků
  Druhé kolo přijímací zkoušky začíná 5. 9. v 13:00 a končí 6. 9. 2024.

  S sebou k přijímacím zkouškám přinesete a v 9:00 ráno odevzdáte:
  1) výstavní soubor 8 – 12 fotografií reprezentujících uchazečovu tvorbu
  2) maketu autorské fotografické publikace
  3) soubor 8 – 20 fotografií či intermediální projekt z oblasti vizuálního umění na libovolné téma
  (odlišné od fotografií odevzdávaných v předchozích souborech – bod 1 a 2)
  4) teoretickou bakalářskou práci, pokud uchazeč neabsolvoval bakalářské studium na KF
  FAMU

  Potřeby, které si vezmete s sebou a budete potřebovat během případného 2. kola přijímací
  zkoušky:
  1) vlastní předměty, které použije k vytvoření zátiší, které bude fotografovat v ateliéru
  2) libovolné grafické potřeby (papír, nůžky, psací potřeby, notebook) a obrazový materiál
  (vlastní digitální archiv, časopisy, fotografie), které použije během práce na koncepčním
  úkolu na zadané téma
  Obě kola jsou hodnoceny minimálně pětičlennou komisí složenou z pedagogů katedry
  fotografie FAMU.

  C) ZPŮSOB HODNOCENÍ (KRITÉRIA VYHODNOCENÍ)
  Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou
  bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče a
  uchazečky, kteří tuto hranici splnili, děkanovi FAMU k přijetí do studia. Uchazečům/​kám bude
  písemně doručeno rozhodnutí děkana FAMU o přijetí, respektive nepřijetí do studia.
  Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke
  studiu:
  Míru talentových předpokladů, znalostí a schopnosti ke studiu uchazeče posuzuje přijímací
  komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí.
  Pro uchazeče/​ky, kteří splnili/​y podmínky přijímacího řízení v 1. kole s minimálním počtem
  bodů 4080 možných a postoupili/​y do 2. kola, je celkovou minimální hranicí pro splnění
  podmínek přijímacího řízení 50 bodů z 100 možných (pokud splnili/​y minimální bodovou
  hranici u jednotlivých částí 2. kola).

  D) NEJVYŠŠÍ POČET UCHAZEČŮUCHAZEČEK PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU
  FAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních
  oborech. Počet uchazečů/​ek přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet
  v případě, že bude nižší počet uchazečů/​ek, kteří splnili/​y podmínky přijímacího řízení. Pokud
  splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů/​ek, budou do studia přijati/​y
  uchazeči/​ky do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.
  Maximální počet přijatých uchazečů do studijního programu Fotografie: 8

  E) ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
  Pro přijetí do tohoto studijního programu se nevyžaduje.

  F) NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ, KTERÉ MAJÍ VÝZNAM PRO ROZHODNUTÍPŘIJETÍ /​
  NEPŘIJETÍ
  Uchazeč může nahlédnout do materiálů (Protokol o přijímacím řízení), které mají význam pro
  rozhodnutí o jeho/​jím přijetí, respektive nepřijetí do studia, po doručení písemného rozhodnutí
  děkana o přijetí, respektive nepřijetí do studia, a to nejpozději 30 dní po doručení tohoto
  rozhodnutí na základě předběžné domluvy se Studijním oddělením FAMU.
  Na základě předběžné domluvy se sekretariátem příslušné katedry bude stanoven termín
  návštěvy katedry za účelem vyzvednutí či nahlédnutí do zaslaných povinných prací. Neúspěšní
  uchazeči/​ky si mohou po předchozí domluvě se sekretariátem příslušné katedry domluvit také
  konzultace, a to nejpozději 30 dní po doručení rozhodnutí o nepřijetí.

  G) ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ OMLUV
  V případě, že se uchazeč/​ka přijímací zkoušky v druhém kole nemohl/​a z velmi vážných
  důvodů zúčastnit, může nejpozději následujícího dne po termínu zkoušky děkana FAMU
  písemnou žádostí požádat o možnost konat ji v náhradním termínu. V žádosti uchazeč/​ka
  důvody své neúčasti podloží relevantním a přezkoumatelným dokumentem. Děkan v
  součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem
  k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním
  možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči/​ce své rozhodnutí s
  odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč/​ka nemá právní nárok.

  H) ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
  Po přijímacích zkouškách může uchazeč sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/​
  nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz.
  Rozhodnutí děkana o přijetí nebo nepřijetí uchazeč obdrží písemně poštou nebo datovou
  zprávou. Přijatým uchazečům/​kám bude rovněž oznámen den zápisu a případně další
  informace.

  I) DOPORUČENÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY
  Pro tento obor se nevyžaduje.
   

  https://www.famu.cz/cs/chci-studovat/magisterske-studijni-programy/