Otázky k bakalářským zkouškám z dějin fotografie

Při státní bakalářské zkoušce se losují dvě otázky/​tematické okruhy. Student/​ka má 30 minut na samostatnou přípravu. Zkouška se skládá ze dvou částí:

1. otázka (15 minut):

Studenti zodpovídají dotazy komise týkající se vylosovaného autora či autorky. Předpokládá se obeznámenost s jejich celkovým dílem i s historickým a kulturním kontextem a důkladná znalost minimálně jednoho primárního textu (knihy, studie či článku dle vlastní volby).

1. Walter Benjamin (fotografie a kritická teorie)
2. Roland Barthes (fotografie a sémiotika)
3. Susan Sontag (fotografie a politická kritika)
4. Vilém Flusser (fotografie a filosofie)
5. Rosalind Krauss (fotografie a dějiny umění)
6. Allan Sekula (fotografie a sociologie)
7. Martha Rosler (fotografie a feministická kritika)
8. Lev Manovich (fotografie a nová média)
9. W. J. T. Mitchell (fotografie a vizuální studia)
10. Geoffrey Batchen (fotografie a historiografie)

2. otázka (15 minut):

Souvislý výklad ve formě desetiminutové přednášky na jedno vylosované téma. Doplňující dotazy komise probíhají až po skončení přednášky. Ta nemusí téma systematicky vyčerpat, studenti by měli představit svůj přístup k tématu a skloubit v něm historiografické údaje s teoretickým názorem. Doporučuje se vybrat několik konkrétních příkladů (umělců, teoretiků, děl, textů…), na nichž budou studenti svůj postoj a porozumění problému přesvědčivě demonstrovat.

1. Fotografie, malířství a vizuální kultura 19. století
2. Fotografie a umělecké avantgardy 20. století
3. Postmoderní umění a postmoderní teorie
4. Fotografie v sociálně angažovaném umění
5. Fotografie a konceptuální umění
6. Fotografie a nová média
7. Historický vývoj dokumentární fotografie
8. Historický vývoj vědecké fotografie
9. Historický vývoj vernakulární fotografie
10. Fotografie a feministická a postkoloniální kritika

doporučená literatura:

Anděl, Jaroslav (ed.). Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU, 2012.
Barthes, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa 1994 a Praha: Agite/​Fra, 2005.
Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.
Batchen, Geoffrey. Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii. Praha: NAMU, 2016.
Batchen, Geoffrey. Emanations: The Art of the Cameraless Photograph. DelMonico Books – Prestel, 2016.
Batchen, Geoffrey. Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001.
Batchen, Geoffrey. Burning with Desire: The Conception of Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997.
Benjamin, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: ODEON 1979, s. 7 – 128.
Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004.
Durden, Mark (ed.). Fifty Key Writers on Photography. London: Routledge, 2013.
Edwards, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Flusser, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001.
Flusser, Vilém. Moc obrazu. Výtvarné umění 34÷1996.
Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.
Foster, Hal a kol. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2015.
Frizot, Michel a kol. A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998.
Hannavy, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2008.
Krauss, Rosalind. “A Voyage on the North Sea.” Art in the Age of the Post-Medium Condition. Thames & Hudson, 2000.
Krauss, Rosalind. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge – London: The MIT Press, 1986.
Manovich, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Karolinum, 2018.
Manovich, Lev. Instagram and Contemporary Image. http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image
Mitchell, W. J. T. Teorie obrazu. Praha: Karolinum, 2016.
Nadar. Když jsem byl fotografem. Praha: NAMU, 2018.
Rosler, Martha. V ní, kolem ní a další postřehy. O dokumentární fotografii (1981); Post-dokumentaristika, post-fotografie (1999). Praha: Langhans, 2008.
Rosler, Martha. Decoys and Disruptions: Selected Writings, 1975 – 2001. Cambridge – London: The MIT Press, 2004.
Sekula, Allan. Photography Against the Grain. Halifax: The Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1984.
Sontag, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha: Paseka, 2011.
Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002.
Sturken, Marita – Lisa Cartwright. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009.
Warren, Lynne (ed.). Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2006.