Otázky k magisterským zkouškám z dějin a teorie fotografie

Při státní magisterské zkoušce se losují dvě otázky/​tematické okruhy. Student/​ka má 30 minut na samostatnou přípravu. Zkouška se skládá ze dvou částí:

1. otázka (15 minut): Souvislý výklad studenta/​studentky ve formě desetiminutové přednášky na první vylosované téma. Doplňující dotazy členů komise probíhají až po skončení přednášky. Ta nemusí téma systematicky vyčerpat, student/​ka by měl/​a představit svůj přístup k tématu a skloubit v něm historiografické údaje s teoretickým názorem. Doporučuje se vybrat několik konkrétních příkladů (umělců, teoretiků…), na nichž bude student/​ka svůj postoj a porozumění problému přesvědčivě demonstrovat.

2. otázka (15 minut): Rozprava se členy komise nad druhým vylosovaným tématem.

otázky/​tematické okruhy:

1. Specifičnost fotografie a intermedialita
2. Reprodukovatelnost (grafické, fotografické a digitální techniky reprodukce; problém reprodukce a dokumentace umění)
3. Fotografický portrét a problém identity v moderní a současné době
4. Objektivita jako epistemický ideál: vědecká fotografie
5. Fotograf coby svědek: etické a politické rozměry fotografování
6. Vernakulární (amatérská a komerční) fotografie
7. Aparáty a stroje vidění: technické podmínky fotografie
8. Umění jako postprodukce: fotografie nalezené, přisvojené, recyklované, archivované
9. Fotografický kánon a jeho institucionalizace (historiografie, výstavnictví, trh)
10. Fotografie a nová média (remediace, vypočítané a operativní obrazy, technologická konvergence)

doporučená literatura ke státním zkouškám z dějin a teorie fotografie

Anděl, Jaroslav (ed.). Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU, 2012.
Barthes, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa 1994 a Praha: Agite/​Fra, 2005.
Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.
Batchen, Geoffrey. Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii. Praha: NAMU, 2016.
Batchen, Geoffrey. Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001.
Batchen, Geoffrey. Burning with Desire. The Conception of Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997.
Bendová, Helena – Matěj Strnad (eds.), Společenské vědy a audiovize. Praha: NAMU, 2014.
Benjamin, Walter. Dílo a jeho zdroj, Praha: ODEON 1979, s. 7 – 128.
Berger, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016.
Birgus, Vladimír – Jan Mlčoch. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010.
Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004.
Crary, Jonathan. Techniques of the Observer. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990.
Durden, Mark (ed.). Fifty Key Writers on Photography. London: Routledge, 2013.
Dvořák, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010.
Edwards, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Flusser, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001.
Flusser, Vilém. Moc obrazu. Výtvarné umění 34÷1996.
Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.
Foster, Hal a kol. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2015.
Freund, Gisèle. Photography & Society. Boston: David R. Godine, 1980.
Frizot, Michel a kol. A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998.
Goldberg, Vicki (ed.). Photography in Print: Writings from 1816 to the Present. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1981.
Hannavy, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2008.
Larsen, Jonas, Sandbye, Mette (eds.). Digital Snaps. The New Face of Photography. London: I. B. Tauris, 2014.
Lister, Martin (ed.), 2013. The Photographic Image in Digital Culture. London: Routledge, 2013.
Mrázková, Daniela (ed.). Co je fotografie: 150 let fotografie. Praha: Videopress, 1989.
Sekula, Alan. Photography Against the Grain. Halifax: The Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1984.
Sontag, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha: Paseka, 2011.
Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002.
Sturken, Marita – Lisa Cartwright. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009.
Tagg, John. The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories. New York: Palgrave Macmillan, 1988.
Warren, Lynne (ed.). Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2006.
Wells, Liz (ed.). Photography: A Critical Introduction. London: Routledge, 2015.
Zylinska, Joanna. Nonhuman Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2017.

FAMU_​MA_​SZZ_​CZ