Ateliér konzervování a restaurování fotografie

restaurování fotografie

Marcel Stecker, 
Tetin 2023, 
Kalotypie / Calotype

Bakalářský studijní program vychází ze současných odborných znalostí v oboru konzervování a restaurování fotografie. Studijní program je zaměřen na studium materiálů, technik a postupů konzervování a restaurování fotografií, a zároveň na způsoby získávání fotografického obrazu jak v minulosti, tak i současnosti. Samozřejmostí je technické a technologické zvládnutí zákonitostí fotografie, znalosti z oboru teorie a historie fotografie a dalších oborů s fotografií bezprostředně souvisejících. Studenti získají znalosti o materiální podstatě fotografie a o chemických procesech, které se odehrávají nejen při vzniku fotografie, ale také během přirozeného stárnutí fotografického materiálu a dalších degradačních procesů způsobených okolními vlivy. Na tyto znalosti navazuje přehled o praktických možnostech zpomalení degradačních procesů, tedy získání znalostí a dovedností konzervování a restaurování fotografických materiálů, nedílnou součástí je také řešení dlouhodobého ukládání či problematika vystavování. Studijní program je zaměřen zejména na znalosti, praktické zkušenosti a dovednosti v oblasti konzervování a restaurování fotografických materiálů.