Specifické podmínky úřijetí do bakalářského studia pro akademický rok

2024/2025 a způsob ověřování jejich plnění

Název studijního programu: Fotografie (B0211A310017)

Charakteristika studijního programu

Základní podmínkou pro studium je talent pro tvůrčí činnost. Vedle prokazatelného talentu, všeobecného vzdělání, přehledu o vývoji kulturních i uměleckých dějin, orientace v soudobém umění a odborných vědomostí (znalostí fotografické techniky, dějin fotografie) se předpokládá vůle uchazeče/​ky pracovat na svém rozvoji.

Časový harmonogram přijímacího řízení

2. 10. – 30. 11. 2023 otevření přihlášky
30. 11. 2023 nejzazší termín odeslání přihlášky
6. 12. 2023 nejzazší termín odeslání povinných prací
4. 1. 2024 první kolo (bez uchazečů/​ek)
24. – 26. 1. 2024 druhé kolo (prezenčně)

A) POPIS POVINNÝCH PRACÍZPŮSOB JEJICH ODEVZDÁNÍ

a – fotografický soubor 1

 • Uchazeč/​ka předkládá soubor maximálně 20 fotografií, z nichž každá má maximální rozměr 50 cm × 60 cm.
 • Fotografie musí být předloženy ve fyzické (buď vytištěné podobě či nazvětšované podobě).
 • Každá fotografie je na zadní straně označená písmenem A, číselným kódem, popřípadě pořadím a názvem. V případě, že se jedná o instalaci v prostoru, může uchazeč/​ka přiložit plánek rozmístění v prostoru. Pokud uchazeč/​ka považuje za důležité, může připojit krátkou anotaci v rozsahu 5 vět.

b – fotografický soubor 2

 • Zadání je totožné s A – fotografický soubor 
 • Předložené fotografie nesmí být totožné s fotografiemi předkládanými v součásti A – fotografický soubor 1.
 • Podmínky pro prezentaci jsou totožné s fotografickým souborem 1, jsou označeny písmenem B – atd. viz A – fotografický soubor 1.

V obou součástech (A a B) komise hodnotí celistvost a celkové uspořádání souborů, uchazečovo zaměření, kvalitu fotografií, kvalitu provedení a celkový smysl práce.

c – volná práce s technickým obrazem

V této části má uchazeč možnost představit svoji rozšířenou tvorbu v práci s fotografií a technickým obrazem.

Doporučená média:

 • Fotokniha – maketa – důraz na práci s vlastní fotografií v souladu s grafickým uspořádáním a použitím písma
 • Video – maximálně do délky 5 minut
 • Dokumentace další vizuální tvorby – instalace, malba, práce s objektem atd. v reprezentativním rozsahu (minimálně 6 fotografií nebo 3 minuty videa).

Při použití videa přikládejte flashdisky s označenou složkou vaším číselným kódem ve formátu MP4 – h.264, max 1920×1080, max 20Mbps.

Komise posuzuje zaměření uchazeče/​ky vzhledem k zaměření školy, kvalitu jednotlivých médií a rozsah uchazečovy tvorby.

d – technická fotografie zátiší

Uchazeč/​ka předkládá 1 technickou fotografii zátiší, pokud možno, i vlastnoručně nazvětšovanou ve formátu 30 cm × 24 cm. Práce se odevzdávají ve čtyřech zvláštních obálkách označených: – Číselným kódem vygenerované elektronické přihlášky. – Příslušným písmenem A, B, C nebo D, označujícím předmětnou součást požadovaných domácích prací.

Příklad: 
Vygenerovaný kód je např.: 18393, v tom případě budou obálky a fotografie označeny takto: 
Obálka č. 1: 18393 A (fotografický soubor 1
Obálka č. 2: 18393 B (fotografický soubor2
Obálka č. 3: 18393 C (volná práce) 
Obálka č. 4: 18393 D (technická fotografie zátiší) 
Obálka č. 5: 18393 – kontakt Uchazeč/​ka uvede číselný kód, jméno příjmení, adresa, e‑mailová adresa a telefonní kontakt. Tato obálka bude otevřena po ukončení prvního kola. 

Všechny fotografie v obálce musí být rovněž bezpodmínečně označeny stejným kódem jako obálka. Všechny součásti, kromě případu videa v součásti C, které může být dodáno ve formátu MP4 na flashdisku, musí být všechny práce předány ve fyzické (vytištěné) podobě.

Povinné práce uchazeč/-ka nejpozději 6. prosince 2023 buď

a) osobně podá na Podatelně
Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 259 /​12, 118 00 Praha 1 (označené na uzavřené obálce jménem uchazeče/​ky)

b) pošle doporučeně poštou na adresu
Filmová a televizní fakulta AMU, Katedra fotografie, Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 (rozhoduje termín podání na podatelně či poště – 6. prosince 2023 včetně)

Předložené povinné práce se po skončení přijímacího řízení uchazečům/​kám nevracejí poštou. Uchazeč/​ka si talentové práce může vyzvednout osobně na příslušné katedře nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče/​ky, což uchazeč/​ka potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč/​ka nesplnil/​a podmínku pro přijetí do studia.

B) PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (FORMARÁMCOVÝ OBSAH)

Přijímací řízení je dvoukolové.

První kolo se koná každý rok zpravidla 1. nebo 2. lednový týden bez účasti uchazečů/​ek. Na základě součtu výsledků hodnocení jednotlivých členů komise jsou stanoveni uchazeči/​ky, kteří/​které postupují do druhého kola. Uchazeči/​ky postupující do druhého kola přijímacího řízení zároveň obdrží pokyny k průběhu druhého kola přijímacího řízení. Podmínka postupu do druhého kola je získání 40 bodů z 80 možných.

Druhé kolo zahrnuje

 1. fotografický úkol – fotografování na zadané téma na kinofilm v předem určeném časovém rámci. Téma i časový rámec jsou určeny při zadávání úkolu. Uchazeč si musí přinést vlastní analogový fotoaparát. Filmy i jejich zpracování zajistí katedra. V průběhu druhého dne posluchači obdrží výsledek své práce a vyberou z něj reprezentativní soubor snímků. U pohovorů prezentují svůj výběr a doprovodí jej vlastní explikací (okomentují jej, zdůvodní, nastíní svůj autorský záměr, konfrontují jej s výsledkem apod.).
 2. koncepční úkol – uchazeči si vyberou jedno ze 3 zadaných témat, které pak v průběhu přijímacího řízení volným způsobem zpracují. Během pohovoru výsledek prezentují komisi a doprovodí jej vlastní explikací.
 3. fotografování zátiší v ateliéru – uchazeč fotografuje ve studiu zátiší vytvořené z rekvizit, které jsou na místě k dispozici
 4. pohovor nad domácími pracemi s explikací uchazeče před komisí
 5. pohovor před komisí věnovaný všeobecnému přehledu uchazeče a jeho osobní motivaci, v rámci kterého bude ověřena znalost anglického jazyka, a rovněž znalost dějin umění a fotografie a základů fotografických technik

Způsob hodnocení

Výsledky druhého kola přijímacího řízení hodnotí komise složená z minimálně pěti pedagogů KF. Hlavními hodnotícími kritérii jsou prokazatelný talent, přehled v oblasti historie a současného umění a fotografie, celkový kulturně-historický kontext vizuálního umění, inovativní přístup v řešení zadaných úkolů, schopnost explikace vlastních autorských záměrů

C) ZPŮSOB HODNOCENÍ (KRITÉRIA VYHODNOCENÍ)

První kolo: Komise, složená z minimálně pěti pedagogů katedry, hodnotí koncepční záměr předkládaných věcí, adekvátnost zvolených prostředků, inovativní přístup v oblasti fotografie a nových médií, talentové a technické předpoklady uchazeče/​ky ke studiu fotografie.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení hodnotí komise složená z minimálně pěti pedagogů katedry. Hlavními hodnotícími kritérii jsou prokazatelný talent, přehled v oblasti historie a současného umění a fotografie, celkový kulturně-historický kontext vizuálního umění, inovativní přístup v řešení zadaných úkolů, schopnost explikace vlastních autorských záměrů.

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče/​ky ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče/​ky, kteří/​které tuto hranici splnili/​ly, děkance FAMU k přijetí do studia.

Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu:

Pro uchazeče/​ky, kteří/​které splnili/​ly podmínky přijímacího řízení v 1. kole a postoupili/​ly do 2. kola, je celkovou minimální hranicí pro splnění podmínek přijímacího řízení 50 bodů ze 100 možných.

D) NEJVYŠŠÍ POČET UCHAZEČŮ/​ČEK PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU

FAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů/​ek přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech. Počet uchazečů/​ek přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů/​ek, kteří/​které splnili/​ly podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů/​ek, budou do studia přijati uchazeči/​ky do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Maximální počet přijatých uchazečů/​ek do studijního programu: 10

E) ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Pro přijetí do tohoto studijního programu se nevyžaduje.

F) TERMÍN, KDY MŮŽE UCHAZEČ/​KA NAHLÉDNOUT DO MATERIÁLŮ, KTERÉ MAJÍ VÝZNAM PRO ROZHODNUTÍPŘIJETÍ/​NEPŘIJETÍ

Uchazeč/​ka může nahlédnout do materiálů (Protokol o přijímacím řízení), které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí do studia, po doručení písemného rozhodnutí děkanky o přijetí, respektive nepřijetí do studia, a to nejpozději 30 dnů po doručení tohoto rozhodnutí, a to na základě předběžné domluvy se Studijním oddělením FAMU.

Předložené talentové práce se po skončení přijímacího řízení nevracejí poštou. Písemné práce zůstávají uloženy na jednotlivých katedrách. Uchazeč/​ka si své talentové práce může vyzvednout osobně na katedře nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

G) ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ OMLUV

V případě, že uchazeč/​ka se přijímací zkoušky v druhém nemohl/​la z velmi vážných důvodů zúčastnit, může nejpozději následujícího dne po termínu zkoušky děkanku FAMU písemně požádat o možnost konat ji v náhradním termínu. V žádosti uchazeč/​ka důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkanka v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči/​ce své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky nemá uchazeč/​ka právní nárok.

H) ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

V průběhu přijímacích zkoušek může uchazeč/​ka sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/​nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz. Rozhodnutí děkanky o přijetí, nebo nepřijetí uchazeč/​ka obdrží písemně. Přijatým uchazečům/​kám bude rovněž oznámen den zápisu a případně další informace.

I) DOPORUČENÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY

Pro tento studijní program se neuvádí.