Odstavec v glyfech

odstavec v glyfech

7. 6. – 25. 6. 2022
Kampus Hybernská, Praha

Odstavec v glyfech /​Paragraph in glyphs

/​English below/

Naše schopnost verbálně i vizuálně artikulovat současná témata brzdí jakési zpoždění v porozumění nepředvídatelného vývoje globálního světa. Nutnost revize výrazových prostředků se propisuje do každodenní komunikace, nutí nás pojmenovávat nové fenomény a hledat nové formy. Kdysi dávno, na dalekých ostrovech, udržovala jedna civilizace své chápání světa prostřednictvím obrazových znaků, jejichž neopakovatelné univerzum sice promlouvá výmluvnou vizualitou, ale pro jeho obsahový přepis neexistuje v dnešním světě ekvivalent. Právě zřetelná inspirace přírodními formami připomíná naše dnešní limity, normativní stránku dnešního světa a ztrátu naší schopnosti symbiózy s přírodou. S vědomím permanentní dočasnosti je informace skrytá v nejaktuálnějších vizuálních záznamech snahou, jak překlenout vzdálenost, kterou staví současný narativ mezi nás a naši přirozenost.

Mariana Serranová

Výstava diplomantských projektů studentů a studentek Katedry fotografie FAMU představuje aktuální dění v oblasti fotografie a nových médiích v ateliérech Klasická fotografie, Dokumentární fotografie, Nová estetika, Imaginativní fotografie a Intermédia.

Andrej Kiripolský, Nikol Czuczorová, Lenka Janíčková, Klára Žantová, Jiří Procházka, Veronika Čechmánková, Dominika Červená, Petr Pustina, Jakub Hons, Tatiana Lvovská, Tomáš Vobořil, Anna Vopátková, Anushka Gambhir, Madison Sable, Juan Cevallos, Ekaterina Fonina, Gabriela Benish-Kalná, Alice Ullspergerová, Anna Pavel

Vernisáž proběhne 6. 6. 202218h.

Otevřeno od úterý do soboty 10:00 –⁠ 18:00

Autor úvodního obrázku: Jiří Procházka

Our ability to verbally and visually articulate contemporary issues is hampered by a kind of delay in understanding the unpredictable evolution of the global world. The need to revise the means of expression is inscribed in everyday communication, forcing us to name new phenomena and seek new forms. Once upon a time, on distant islands, a civilization maintained its understanding of the world through pictorial signs, whose inimitable universe may speak through eloquent visuality, but there is no equivalent for its content transcription in today’s world. It is the clear inspiration by natural forms that reminds us of our present limits, the normative aspect of today’s world and the loss of our ability to symbiosis with nature. Aware of permanent temporality, the information hidden in the most recent visual records is an attempt to bridge the distance that the current narrative puts between us and our nature.

Mariana Serranová

The exhibition of graduate projects presents current art work in the field of photography and new media in the studios Classic Photography, Documentary Photography, New Aesthetics, Imaginative Photography and Intermedia.

Andrej Kiripolský, Nikol Czuczorová, Lenka Janíčková, Klára Žantová, Jiří Procházka, Veronika Čechmánková, Dominika Červená, Petr Pustina, Jakub Hons, Tatiana Lvovská, Tomáš Vobořil, Anna Vopátková, Anushka Gambhir, Madison Sable, Juan Cevallos, Ekaterina Fonina, Gabriela Benish-Kalná, Alice Ullspergerová, Anna Pavel

The opening will take place on June 6 at 6 pm.

Open Tuesday to Saturday from 10 am till 6 pm