studuj na FAMU

přijímací řízení BcA na Katedru fotografie

Bakalářské studium

Přijímací podmínky

Uchazeč se o přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu uchází podáním 1) přihlášky a 2) povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH: 1) do 30. listopadu 2023 podává přihlášku, 2) do 6. prosince 2023 podává povinné práce.

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMUZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 2. 10. 2023 do 30. 11. 2023. Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 30. listopadu 2023 buď

a) osobně podá v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze,
Malostranské náměstí 259/​12, 118 00 Praha 1

anebo

b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
(rozhoduje termín podání na podatelně či poště – do 30. listopadu)

Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech.
V prvním kole komise anonymně posuzuje předložené domácí práce, jejichž jednotlivé části (viz níže) jsou vloženy do samostatných obálek a označeny osmimístným číselným kódem vygenerovaným při podání přihlášky.

Podrobné informace k podání domácích a talentových prací ZDE.

Seznam povinných domácích a talentových prací ZDE.

Komise, složená z minimálně pěti pedagogů katedry, hodnotí koncepční záměr předkládaných věcí, adekvátnost zvolených prostředků, inovativní přístup v oblasti fotografie a nových médií, talentové a technické předpoklady uchazeče ke studiu fotografie.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole budou o postupu do druhého kola přijímacího řízení informování e‑mailem a dopisem.
Druhé kolo se koná za účasti uchazečů a trvá 3 dny. Orientační termín je mezi 10. – 30. lednem příslušného akademického roku. Přesné termíny jsou zveřejněny na webových stránkách během listopadu.

Podrobné informace o průběhu 2. kola budou upřesněny

Výsledky druhého kola přijímacího řízení hodnotí komise složená z minimálně pěti pedagogů KF. Hlavními hodnotícími kritérii jsou prokazatelný talent, přehled v oblasti historie a současného umění a fotografie, celkový kulturně-historický kontext vizuálního umění, inovativní přístup v řešení zadaných úkolů, schopnost explikace vlastních autorských záměrů.

Pro aktuální informace sledujete www.foto.amu.czwww.famu.cz

Průběh 1. kola příjmacího řízení
Průběh 2. kola příjmacího řízení

Seznam a popis domácích prací pro posouzení v 1. kole přijímacího řízení do bakalářského studia